16Jig-YF 973 Misyon: pag-alis sa lupa kasama ang mga piniling tao.[ Apocalipsis 7:4 (Mateo 24:31), Oseas 6:2 (Apocalipsis 20:4), Mateo 24:31, Daniel 12:2 (Jeremias 20:11), Isaias 42:3 (Awit 118:17), Daniel 12:13 (Kawikaan 19:14), Pahayag 20:15 (Genesis 19:24). ]

Làm thế nào để thưởng cho những người trung thành mà không trừng phạt những người phản bội?, Làm thế nào để trừng phạt nếu không có sự phản bội?, Làm thế nào để thưởng nếu không có lòng trung thành?, Làm thế nào để phán xét nếu không có thẩm phán, không có lời … Continue reading 16Jig-YF 973 Misyon: pag-alis sa lupa kasama ang mga piniling tao.[ Apocalipsis 7:4 (Mateo 24:31), Oseas 6:2 (Apocalipsis 20:4), Mateo 24:31, Daniel 12:2 (Jeremias 20:11), Isaias 42:3 (Awit 118:17), Daniel 12:13 (Kawikaan 19:14), Pahayag 20:15 (Genesis 19:24). ]